ШИРОК ВИДИК

ШИРОК ВИДИК
Поглед кроз "Капију Звижда". Имање "Заветина"...

Translate

ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

среда, 3. децембар 2014.

НАГРАДА ЗАДУЖБИНЕ „НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“ НЕ­БОЈ­ШИ ВА­СО­ВИЋУ           
Задужбина Николај Тимченко Лесковац
               Булевар Ослобођења 101  16000 Лесковац                               
        ___________________________________________________


НАГРАДА ЗАДУЖБИНЕ „НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“

Образложење

Жи­ри За­ду­жби­не „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“, ко­ји је ра­дио у са­ста­ву: Јо­ван Пеј­чић, пред­сед­ник За­ду­жби­не „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“ – члан, Го­ран Мак­си­мо­вић, про­фе­сор Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу – члан, и Ми­ли­вој Не­нин, про­фе­сор Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Но­вом Са­ду пред­сед­ник жи­ри­ја, јед­но­гла­сно је од­лу­чио да до­бит­ник На­гра­де „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“ за 2014. го­ди­ну бу­де 

НЕ­БОЈ­ША ВА­СО­ВИЋ
есе­јист, пе­сник, књи­жев­ни кри­ти­чар и историчар

за књи­гу из­у­зет­не аналитичко-по­ле­мич­ке сна­ге Зар опет о Ки­шу?,
ко­ју је 2013. го­ди­не об­ја­ви­ла из­да­вач­ка ку­ћа „Кон­рас“ из Бе­о­гра­да
           
Књи­га Зар опет о Ки­шу?, из­ну­ђе­ни на­ста­вак Ва­со­ви­ће­ве књи­ге Ла­жни цар Шће­пан Киш – По­ле­мич­ки осврт на де­ло и иде­је Да­ни­ла Ки­ша (Бе­о­град 2004, 2005), пи­са­на је, као и прет­ход­на, с истог ста­но­ви­шта – да ци­ти­ра­мо Сре­те­на Ма­ри­ћа: „са ста­но­ви­шта здра­вог ра­зу­ма, те та­ко скром­не, а мо­жда нај­ве­ће те­ко­ви­не људ­ске“. Оту­да књи­га и де­лу­је та­ко окрут­но и не­у­мо­љи­во.
            Не­бој­ша Ва­со­вић не са­мо да је по­ка­зао, још јед­ном, да ли­те­ра­ту­ра има свој про­стор ис­тра­жи­ва­ња, већ и да се о књи­жев­но­сти мо­же пи­са­ти, да па­ра­фра­зи­ра­мо Јо­ва­на Скер­ли­ћа, са ви­ше књи­жев­них пре­о­ку­па­ци­ја, жи­во и за­ни­мљи­во.
            Ис­пи­су­ју­ћи сво­је­вр­сну од­бра­ну ли­те­ра­ту­ре и по­ка­зу­ју­ћи да у ли­те­ра­ту­ри не­ма за­у­век до­би­је­них би­та­ка, Не­бој­ша Ва­со­вић нам је по­да­рио књи­гу по­сле ко­је оно што су пи­са­ли Да­ни­ло Киш и Дра­ган М. Је­ре­мић (Час ана­то­ми­је и Нар­цис без ли­ца) не мо­же ви­ше би­ти чи­та­но на исти на­чин... Да по­јед­но­ста­ви­мо – ис­пи­су­ју­ћи ре­че­ни­цу ко­јом би тре­ба­ло да бу­ду за­до­вољ­ни и они ко­ји Ки­ша обо­жа­ва­ју и они ко­ји сум­ња­ју у бо­жан­ство – Киш се мо­ра по­но­во чи­та­ти.
            А ми смо на­гра­ди­ли јед­но увер­љи­во чи­та­ње!

За жири
Миливој Ненин с. р.
Лесковац
1. децембар 2014.
                                 Задужбина Николај Тимченко
                                                                                              
= видети више:  Награда Николај Тимченко

Нема коментара:

Ecumenical Newspapers

Ecumenical Newspapers
Уредник "Заветина"